References of "Mai Lan, Phuong"
     in
Bookmark and Share    
Full Text
Peer Reviewed
See detailPhân cấp quản lý và Chương trình Xóa đói giảm nghèo
Mai, Lan Phương; Nguyễn, Mậu Dũng; Lebailly, Philippe ULg

in Faculté d'Economie et Développement rural (Ed.) Nông nghiệp, nông dân , nông thôn : trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ớ Việt Nam (2012)

Detailed reference viewed: 48 (5 ULg)
Full Text
Peer Reviewed
See detailGiảm nghèo ở Việt Nam dưới góc nhìn của trường phái Hiện đại hóa
Mai, Lan Phương; Peemans, Jean-Philippe; Nguyến, Mậu Dũng et al

in Faculté d'Economie et Développement rural (Ed.) Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam : Tù´chính sách Đến thực tiến (2012)

Detailed reference viewed: 86 (7 ULg)